ОБЈЕКТИ

Објектите каде се изведуваат поправките и сервисирањата се во една заедничка  градежна целина и тоа:

1. Површина на покриени објекти 4700 м2
2. Сервисни погони (работилници) 9 оддели
3. Магацини за резервен материјал 5 простории
4. Канцеларии 25
5. Објектите сите од цврста градба
6. Патна и железничка конекција
7. Лоцирани во Рудници и Железарници “Скопје” и Штип

ГЛАВНА ОПРЕМА И МАШИНИ

Опремата и машините се наменски за извршување на професионална дејност за поправки и сервисирања на електрични машини и тоа:

1. Кранови 2Х10 t и 2Х5 t;
2. Машини за намотување намотки 9 разни по величина;
3. Индустриски сушари 4 во две величини и снаги од 15 kW и 45 kW;
4. Машини за филтрирање трафомасло две мобилни со капацитет до 2000 л/час;
5. Машини за формирање роторски намотки;
6. Машина за извлекување на роторски намотки;
7. Машина за изолирање на роторски намотки;
8. Машина за намотување и формирање секции за високонапонски и еднонасочни електромотри;
9. Машински парк;
10. Други помошни машини, направи и прибори;
11. Возен парк.

ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА И ИСПИТУВАЊЕ

1. Комплетна станица за испитување и контрола електрични машини - производ  Раде Кончар Загреб;
2. Преносни инструменти за испитување на лице место
3. Преносни инструменти за испитување и контрола на вибрации
4. Преносен инструмент за испитување диелектрична цврстина на трафомасло;
5. Инструмент за мерење преносен однос на трансформатори; и
6. Осцилоскопи.

ЛАБОРАТОРИСКА ОПРЕМА И ПОМАГАЛА

1. Контролни тегови 500 кг (20 парчиња), контролни тегови 20 кг (500 парчиња), контролни тегови класа F1 и F2;
2. Тестер со тегови до 600 бари;
3. Контролни манометри класа 0.1 од -1 бар до 600 бари (10 парчиња), контролни манометри класа 0.2 (10 парчиња);
4. Лабораториски термопарови Pt-Pt-Rh 10%;
5. Отпорнички термометри, класа 0.05 oC

КАДАР

1. Вработени: 103 работници
2. Раководен тим:
   - Технички: 11 дипломирани електроинжињери, од кои еден магистер, 2 машински инжинери
   - Административен: 9

 
ISO 9001/2000
home