МРТТ е оформено во 1970 година како специјализирана единица за континуирано одржување на мернорегулационата техника во системот на Рудници и железарница Скопје. Од 1992 година почна да делува како самостојно ДОО, за да по бројни трансформации во 2003 година стекне статус на приватно претпријатије, МРТТ ДОО и стане дел од ЦЕР фамилијата.

Низ повеќегодишното работење на одржување и инвестициони активности стекна специјализирано искуство кое допринесе до формирање на стручен тим за решавање на сите проблеми и задоволување на потребите на корисниците.

 `
ISO 9001/2000
home