Сервисирање и поправка на:


Дистрибутивни маслени трансформатори


- Поправка на сите видови дистрибутивни маслени трансформатори 10/0.4 kV, 20/0.4 kV, 20/10/0.4 kV со снага до 1000 кVA
- При поправките се употребуваат квалитетни изолациони материјали од светски познати фирми
- Се користи исклучиво ново трансформаторско масло
- Ревиија, испитувње, замена на изолатори и заптивки на лице место на сите видови дистрибутивни маслени трансформатори.


Суви трансформатори

- Поправка на сите видови дистрибутивни и специјални суви трансформатори
- Залевање полиестерски, естеримидни и епоксидни смоли


Сервис на трансформатори на лице место

- Ревизии на трансформатори на лице место
- Замена на изолатори и заптивки на лицеместо
- Ремонт на големи трансформатори


Ремонт на специјални печни и регулациони трансформатори

- Ревизија, сервис и поправка на сите видови специјални трансформатори
- за електрични печки
- за регулирање на други трансформатори
- реконструкција на намотки и изработка на нови


Испитување и контрола на трансформатори

- Поправка на дистрибутивни маслени трансформатори
- Поправка на суви трансформатори
- Ремонт на специјални печни трансформатори
- Сервис на трансформатори на лице место

 
ISO 9001/2000
home