- Поправка, сервисирање и одржување на системи за регулација на електромоторни погони, процесни технолошки системи, системи за беспрекидно напојување во разводни постројки и трафостаници и други системи од индустриска електроника.


- Мерење, испитување и издавање сертификати за трансформатори, електомотори, системи за заземјување и други системи и електрични апарати.

- Изведба, реконструкција и одржување на сите видови електрични инсталации во индустриски објекти и разводни постројки (јакострујни, слабострујни и  инсталации за ел.моторни погони, ниско напонски и високо напонски), индустриски електрични печки, системи за мерење на електрична енергија, електромоторни погони, кондензаторски постројки и дигалки.

 
ISO 9001/2000
home