Сервисирање и поправка на:

Трофазни асинхорни ел.мотори со кусо врзан и намотан ротор за  висок и низок напон, сите снаги
Основни поправки

- Премотување статор и ротор              
- Замена на клизноколутен прстен, четкодржачи, четкици,  осовина на ротор и лагери
- Балансирање ротор     
- Испитувања на ел.моторите во празен одДополнителни поправки

- Поправка на ракавци од роторски осовини, куќишта за лагери, клизноколутните прстени и четкодржачи
- Површинска импрегнација на намотки со површински лак
- Надворешно фарбањеЕднонасочни ел.машини

Основни поправки
- Премотување главни и помошни полови и ротори
- Замена на колектор, осовина на ротор, четкодржачи, четкици и лагери
- Балансирање на ротори
- Испитувања на ел.моторите во празен од


Дополнителни поправки
- Комплетно сервисирање и поправка на ел.мотори, главни и помошни полови, врски меѓу половите и четкодржачи
- Обработка на колектор
- Прожлебување канали и симнување ивици
- Површинска импрегнација на намотки со површински лак
- Надворешно фарбањеГенератори (синхрони, асинхрони и еднонасочни)

- Сите основни и дополнителни поправки како за асинхроните и
еднонасочните ел.мотори со соодветна завршна  технологија за генератори.


Намотки и соленоиди
- Изработка тела
- Намотување

Упуштачи
- Упуштачи за асинхрони ел.моториАпарати за заварување

- Трафоапарати за заварување
- Ротациони (вртливи) апарати за заварување 
ISO 9001/2000
home