Дел од референтната листа за сервисирани и поправени трансформатори
 Целосна референтна листа

Насочувачи

Мак Стил - ВСДЛ
Поправки и интервенции на главен валачки стан и на помошни погони, поправка и тестирање на картици

Инвертори

Електродистрибуција Тетово
Поправка на инвертори од системот за непрекинато напојување

Модификации

Електродистрибуција Скопје
Индикација и заштита на насочувачи
Модификација на насочувачите во трафостаниците без посада

Сервисирање

MITTAL STEEL - Л.В. СКОПЈЕ
Интервенција на линија за поцинкување, подесување на брзини и поправка на машина за заварувањ

СКОПСКИ ЛЕГУРИ - СКОПЈЕ

Испитување и пуштање во работа на разводни постројки, печен и регулационен трафо, сите заштити, кондензаторска постројка и мерни трансформатори

 

 
ISO 9001/2000
home