Дел од референтната листа за сервисирани и поправени трансформатори
 Целосна референтна листа

Блок трансформатори  

26 MVA; 115,5/10,5 kV    

ХЦ Шпиље Дебар

Регулационен печни трансформатор

7,1 MVA; 35.000/220/120 V 

ХЕК Југохром Јегуновце

Енергетски трансформатор 

2,5 MVA; 6/0,4 kV

Ладна валавница Скопје

Регулациоен трансформатор

80 MVA 110/35/10,5 KV

Југохром Јегуновце

Дистрибутивен трансфорамтор

20 /35/10 MVA 10,5 KV

Ел. дистрибуција Кочани

 
ISO 9001/2000
home