- Сервисирање, репарација и винклување на сите видови електромотори,електромагнети , трансформатори, апарати за заварување и други електричниуреди (статори, ротори, калеми и намотки).


- Испитување во испитна станица со оптичко или дигитално отчитување на сите електрични параметри, со можност за регулација и избор на сите влезни параметри.

- Балансирање на разни делови со тежина од 0.3 kg до 300 kg.

- Механичка обработка на разни делови со тежина до 1000 kg. максимална должина 3.5 m и максимален дијаметар од 700 mm (сечење, стругање, глодање, рендисување, дупчење, назабување до модул 9 mm и др.)


- Изработка на заварени челични конструкции (платформи за ваги и др.)

- Лиење на разни деливи во песок и кокила до 20 kg.

- Слободно ковање до 5 kg.

   
ISO 9001/2000
home